Потребителски кредит

потребителски кредити

Необходимостта от креидите нараства все повече. На сравнително малък пазар, какъвто е българския, борбата е в много по – голяма степен за привличане на кредитополучатели, отколкото на спестявания и клиентите все повече се изкушават да направят крачката към заема. Потребителските кредите са едни от най – предпочитаните от клиентите. Поводи всякакви – от заккупуване на битова техника, през ремонтиране на дома до екзотична почивка. Голяма част от хората не си дават сметка, че тегленето на заем не е импулсивно действие, което след това може бързо да бъде възстановено. Предварителното проучване за потребителски кредит е напълно задължително с цел клиентът да разполага със съвсем ясна представа какво се изисква от него и какво от банката. Съвсем на накрая стои и въпросът с връщането на заема. За да протече гладко процеса трябва да има добър разчет на личните приходи и финансовите постъпления и да не се иска сума, непосилна за възстановяване.

Потребителски кредити – какво представляват?

потребителски кредитиПотребителските кредити са едни от най – оферираните от банките заеми. Същността им е проста – те се дават на кредитополучателите за фиксиран период от време, като се начислява лихва, а погасяването е с твърдо договорени месечни плащания. Обезпечението най – често е месечно възнаграждение във вид на доход от трудово правоотношение или пенсия. Обичайно при превеждане на работната заплата в дадена банка предлага преференции при потребителски кредити за нейните клиенти. В последно време се налага и тенденцията банките да предлагат потребителски кредити на клиенти, които не работят със съответната институция, но са решили да прибегнат до услугите и. Както и при останалите типове кредити и при потребителските възстановяване на изтеглената сума е за фиксиран период, лихвата е определена от банката, както и допълнителни такси за кандидатстване, разглеждане на документите и усвояване на сумата.

В какъв случай може да се наложи тегленето на такъв тип кредит?

Поводът за вземане на потребителски кредити е много различен. Няма обща тенденция – необходимост от финансиране на ремонт на дома, покупка на нов автомобил, техника, лечение, образование, плащане на битови сметки и много други различни причини. В последните години се наблюдава и тенденцията да се търси финансиране във вид на потребителски кредити за пътувания и екскурзии до далечни дестинации. Всеки клиент е воден от свои собствени напълно лични причини за търсенето на potrebitelski kredit. Клиентите търсят потребителски кредити в абсолютно всякакви ситуации – от закупуване на нова битова техника до ремонт на дома и необходимост от нов автомобил. Клиент, изпаднал в нужда от допълнително финансиране най – често прибягва до търсенето на потребителски кредит.

Какви са стъпките за получаване на потребителски кредит?

Отговорът на този въпрос много зависи от желаната сума и избраната банка. В последните години се появява тенденцията, освен с обезпечеване кредитите да се отпускат и без подобна гаранция. Разбира се много е важно коя е избраната банка и какви са нейните конкретни условия за предоставяне на кредит. Най – основните документи, необходими на институциите са заявление, което е по определен образец за всяка отделна банка, минимална възраст на кредитоискателя – обикновено над 21 или 23 години, лична карта, документ за доход – удостоверение от работодателя. Много е важно да се знае, че при получаване на обезщетение за майчинство и детски надбавки тези доходи често не се приемат като гаранция за месечни плащания от банките. След подаване на съответните изисквани от конкретната институция свидетелства следва времето на изчакване. Това също зависи от банката, като обикновено варира от един час до един или няколко дни. Периодът е относителен, защото повечето институции провеждат различни проучвания относно състоянието на съответния клиент – неговата кредитна история, моментно състояние, наличие на движимо и недвижимо имущество на негово име и други. Предоставянето на средствата става винаги в офис на банковото дружество, след подписване на договора за кредит, определяне на съвкупността от параметри – месечна вноска, срок на погасяване, таблично представяне на плана за връщане на заема. По – големите суми, обикновено над 5000 лв. се превеждат по сметка на кредитоискателя.

Каква сума може да бъде получена във вид на потребителски кредит?

Сумата зависи от много неща. На първо място от условията на банката и нейното виждане за състоянието на кандидата, преценка на риска, желаната сума, възможния срок на връщане, предложено ли е обезпечение. Максималният размер се изменя и може да достигне до 50 000 лева или около 25 хил. евро. Разбира се всичко зависи от конкретната банка и частния случай на кандидата. С нарастването на исканата сума, е по – вероятно е институцията да поиска вторични гаранции и обезпечения, още поръчители и бележки. Възможно е вместо да се получи отказ за отпускане на заем на потребителя да се предложи по – ниска сума, съобразена с неговите доходи и възможности за погасяване на заема.

Какви са най – честите причини за отхвърляне на искане за потребителски кредит?

potrebitelski kreditПричините за отказ на потребителски заем са най – различни. Въпреки това сред честите са: лоша кредитна история, недостатъчен доход, който е залог при вземане на заема, липса на още гаранции като поръчител или съдлъжник, ненавършена минимална възраст, предоставяне на невярна информация.

Кредитната история е сед факторите, който се проверява задължително и при потребителските, и при бързите заеми. Това е един вид електронна картотека, в която са вписани теглени до настоящия момент кредити – както бързи, така и стандартни, стоки на изплащане, покриване на плащавия по кредитни карти. Колкото по – редовно са покривани различните видове плащания, толкова по – надежден е един кандидат за кредит. Съществува и неписаното правило, че всеки клиент, който притежава на свое име движимо или недвижимо имущество има по – голям шанс за получаване на кредит, отколкото тези, които нямат.

Ниският доход е друга фактор, който оказва влияние и е възможно да бъде повод за отказ на потребителски заем. Институцията преценява, че с декларираните пред нея суми на месечната заплата и други приходи, кредитоискателят е в невъзможност да се справи с изплащането на вноските, като заедно с това да покрива и своите регулярни комунални плащания.

Изискването за поръчител е едно от обстоятелствата, на базата на което може да се получи отказ. Ако лицето, което е посочено за поръчител на кредита не е на трудов договор, в момента е безработно или изплаща свои кредити – било то банкови или не, то е възможно да не бъде одобрено като гарант.